//E- Learning Virtual Classrom POWERSE
E- Learning Virtual Classrom POWERSE2019-02-11T18:04:34+01:00

Project Description

Projekt „E-Learning: Virtual Classroom Training” –  2016-1-PL01-KA101-024707- przeznaczony był dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie, zarówno przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych. W projekcie wieło udział 16 nauczycieli ZST(w roku 2017 – 8 nauczycieli i w 2018 roku – 8 nauczycieli). Są to przedstawiciele grona pedagogicznego szkoły ponadgimnazjalnej, nauczyciele i wychowawcy młodzieży kształcącej się w klasach mundurowych liceum ogólnokształcącego oraz technikum. E-learning to nowoczesny sposób nauczania, dostosowany do potrzeb i wymagań współczesności. Dzięki uczestnictwu w projekcie kadra szkoły przygotowała materiały dla młodzieży a zastosowanie platformy pozwala nauczać w sposób zindywidualizowany oraz na bieżąco śledzić postępy uczących się. Dzięki szkoleniu uczestnicy przygotowali materiały dydaktyczne i uczniowie maja swobodny dostęp. Prowadzący zajęcia mają lepszy i częstszy kontakt z młodzieżą, gdyż można na bieżąco śledzić ich postępy w nauce. Wielu uczniom wirtualne zajęcia pomagają przełamać nieśmiałość i włączyć się w dyskusję czy zadać pytanie. W ramach projektu stworzono ogólnoszkolny system kształcenia na odległość. Adobe Connect to zintegrowana platforma do organizowania telekonferencji. Aż 50 uczestników jednocześnie może brać udział w szkoleniach oraz odczytach referatów. W trakcie konferencji Adobe Connect umożliwia omawianie dostępnej dla wszystkich prezentacji co pozwala łatwo prowadzić szkolenia i kursy e-learningowe.

 • Maria Bychawska
 • Magdalena Musielak
 • Cecylia Szarzyńska
 • Karolina Karolak
 • Magdalena Musielak,
 • Danuta Ochotna,
 • Beata Tyrakowska-Wąsik
 • Agnieszka Siatecka,
 • Justyna Murawska,
 • Alina Płuzińska,
 • Paulina Głochowiak

Korzyści płynące z wdrożenia E-learning to: uczenie się zespołowe oraz budzenie wzajemnych relacji pomiędzy uczącymi się, stymulowanie uczących się, wpływanie na styl uczenia się, uwzględnieni kwestii oceny. Dobrze przygotowany materiał i program nauczania ma wpływ na wysoką jakość kształcenia i jednocześnie jest czynnikiem w transformacji społeczeństwa w społeczność informacyjną, efektywnie korzystającą z ICT.

Udział w projekcie stanowił dla pedagogów bodziec motywujący do dalszej pracy zawodowej, jednocześnie stymulując rozwój ich kompetencji pedagogicznych, zawodowych oraz językowych. Uczestnicy poszerzyli wiedzę nt. e-lerningowego nauczania. Wykorzystanie form e-learningowych w procesie kształcenia młodzieży –  poprawiło jakość pracy szkoły.

Nauczyciele ZST biorący udział w projekcie będą mieli możliwość bezpośredniego zetknięcia się ze sposobem funkcjonowania dualnego systemu kształcenia zawodowego oraz porównania stosowanych w nim rozwiązań do polskich realiów, co będzie stanowić inspirację do podejmowania przez nauczycieli działań dotychczas nie stosowanych w Polskich szkołach. Nauka odbywała się w środowisku wyspecjalizowanych pracowników oraz kadry zarządzającej mającej wpływ na treści kształcenia, organizacyjnych praktyczną naukę nowoczesnego oprogramowania i tworzenia wirtualnej klasy za pomocą E-learningu oraz prowadzili ewaluację efektów szkolenia.

Uzyskane certyfikaty zawierają opis kompetencji nabytych w programie oraz charakterystykę organizacyjną projektu: jego tytuł, nazwę promotora oraz partnera w projekcie, efekt materialny, czas trwania wymiany, obowiązujący język oraz określenie, iż projekt dotyczy wymiany i transferu doświadczeń edukacyjnych. Na zakończenie praktyki uczestnicy otrzymali listy referencyjne i zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności w dziedzinie platformy e-lerningowej.

W celu wdrożenia nowego systemu nauczania w szkole został powołany szkolny zespół ds. wdrożenia e-learningu i został opracowany przez ten zespół program rozwoju szkoły. Szkoła stworzyła autorski program zawierający najważniejsze punkty do uwzględnienia: przygotowanie nauczycieli do pracy w środowisku platformy edukacyjnej i technologii mobilnej, przeprowadzenie szkolenia z e-learningu dla kadry pracowniczej, uczniów i słuchaczy, nauczyciele otrzymali elektroniczne kompendium wiedzy.

W minionym tygodniu w poniedziałek w ZST odbyło się spotkanie nauczycieli z rodzicami i uczniami, które dotyczyło upowszechniania projektu POWER, w ramach którego nauczyciele zdobywali wiedzę dotyczącą wykorzystania programu Adobe Connect w Dreźnie. Nauczyciele dzielili się swoją wiedzą zdobytą podczas szkolenia, opisywali sposoby wdrożenia poznanych umiejętności w codzienna praktykę edukacyjną, przedstawili
zgromadzonym jak wykorzystywane sąeuropejskie metody aktywizujące na gruncie szkolnym . Przedstawili również prezentację z pobytu w Niemczech i opowiedzieli o zabytkach i atrakcjach kulturowych Drezna, które udało im się zobaczyć po godzinach szkolenia. Tego samego dnia odbyło się także kolejne spotkanie organizacyjno-instruktażowe dotyczące przygotowania młodzieży do wyjazdu na praktyki do Sewilli, który odbędzie się w kwietniu, maju i czerwcu.

Biuletym POWER

Poznajemy kulturę Drezna

E-Learning: Virtual Classroom Training

Informacje kontaktowe

ul. Stanisława Staszica 3,
63-100 Śrem

Phone: 61 28 37 635

Ostatnie wpisy

Powered by FRESHgroup
Agnieszka Siatecka
This website uses cookies and third party services. Ok